پوستر بيست و چهارمين همايش ملی انجمن متخصصان محيط زيست و چهاردهمين جشنواره توسعه سبز